NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«

Ur broj: 238-17-24-2-23-119 (3939)Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 21. Statuta Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, članka 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 112-01/23-01/3, ur broj: 517-02-1-1-23 -118 od 17. svibnja 2023.), ravnatelj Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto:– stručni suradnik za praćenje stanja i očuvanje bioraznolikosti – 2 izvršitelja, radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Opis poslova i zadaća:– radi na poslovima provedbe aktivnosti iz godišnjeg programa vezanih na praćenje stanja i očuvanje bioraznolikosti Parka prirode;– radi na provedbi istraživanja, inventarizacije i monitoringa vezanih na praćenje stanja i očuvanje bioraznolikosti Parka prirode;– radi na uspostavljanju informacijsko-dokumentacijskog sustava i baze podataka vezanih na praćenje stanja i očuvanje bioraznolikosti Parka prirode;– surađuje s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u Parku prirode radi očuvanja njegove bioraznolikosti te ostvarivanja mjera i uvjeta zaštite prirode;– radi na poslovima pripreme i provedbe projekata;– po potrebi obavlja poslove vodiča kroz prirodne i kulturne vrijednosti Parka prirode;– obavlja i druge stručne poslove po uputama i nalozima ravnatelja, stručnog voditelja te rukovoditelja Odsjeka za upravljanje prirodnim vrijednostima i kulturnom baštinom Parka prirode;– odgovoran je za svoj rad ravnatelju, stručnom voditelju, kao rukovoditelju Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode te rukovoditelju Odsjeka za upravljanje prirodnim vrijednostima i kulturnom baštinom Parka prirode. Uvjeti za obavljanje poslova:– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz: područja prirodnih znanosti – polje biologija te područja biotehničkih znanosti – polje šumarstvo;– radno iskustvo od najmanje jedne godine na poslovima struke;– poznavanje jednog stranog jezika;– poznavanje rada na računalu;– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:– životopis;– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice);– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz);– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje):– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja u Narodnim novinama).Uz prijavu za natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje posla za koji se natječu. Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova, pod ravnopravnim uvjetima. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti. Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Za kandidate koji se prijavljuju na javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje koje obuhvaća pisanu provjeru znanja i razgovor s kandidatima – intervju. O vremenu testiranja kandidati će biti obaviješteni e-poštom i putem mrežne stranice Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« (www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr).Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, Slani Dol 1, 10430 Samobor, s naznakom: »Za javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik za praćenje stanja i očuvanje bioraznolikosti«.O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Javna ustanova »Park prirode

Žumberak – Samoborsko gorje«


Izvor - Narodne novine